< id="wrapper"> < class="box"> < class="logo">< src="/html/Public/Home/images/logo.png" alt="" /> < class="hine"> < class="hine_t">< src="/html/Public/Home/tu/tu.jpg" alt="" />厚道山钢APP|企业邮局|VPN站内搜索
< class="hine_b"> < class="aninw" onClick="_toggle('m99')"> < class="cd-popup3"> < class="cd-popup-container3"> < class="ijin">< src="/html/Public/Home/tu/wwix.png" alt="" /> < class="cd-popup4"> < class="cd-popup-container4"> < class="ijin">< src="/html/Public/Home/tu/sgapp.jpg" alt="" /> < class="gy_box" style=" background:url(/html/Uploads/2019-04-15/5cb45fcab80c6.jpg) no-repeat center center; background-size:cover;"> < class="guin">信息公开 < class="gy_box2"> < class="jtjs"> < class="sinh">

山东钢铁集团济钢板材有限公司中3资产包(3200m3高炉区域)转让

时间:2019-10-28 来源:济钢集团有限公司

国有资产交易过程信息公开表

国有资产交易项目名称:山东钢铁集团济钢板材有限公司中3资产包(3200m3高炉区域)转让

基本信息

标的名称:山东钢铁集团济钢板材有限公司中3资产包(3200m3高炉区域)转让

标的概况

挂牌信息

转让底价(拟募集资金金额):6361.1109万元(不含税)

成交情况

是否成交

否□

是■

交易价格(募集到位资金):6920万元(不含税)

最近一年度/最近一期标的企业财务信息

(如交易标的为实物资产或无形资产不填写)

审计时间

资产总额(万元)

负债总额(万元)

所有者权益(万元)

营业收入(万元)

净利润(万元)

< class="fhio"> 上一篇:国有资产交易过程信息公开表 < src="/html/Public/Home/tu/tu3.png" alt="" />返回 下一篇:济南钢城矿业有限公司1957项目资产包 < class="box7"> < class="yqlu"> < class="yqlu_t"> < class="yqlu_b"> < class="yqlu_bl"> < class="yqlu_bl1">网站链接: < class="yqlu_bl2"> < class="yqlu_br">< src="/html/Public/Home/tu/tu13.jpg" alt="" onclick="jQuery('html,body').animate({scrollTop: '0px'}, 800)"/> < class="box8">Copyright 2010 山东钢铁集团有限公司鲁ICP备10035343号< src="/html/Public/Home/tu/tu14.jpg" alt="" /> < class="ceed" style=" display:none;" id="m99"> < class="ceed_t" onClick="_toggle('m99')"> < class="cvim">