< id="wrapper"> < class="box"> < class="logo">< src="/html/Public/Home/images/logo.png" alt="" /> < class="hine"> < class="hine_t">< src="/html/Public/Home/tu/tu.jpg" alt="" />厚道山钢APP|企业邮局|VPN站内搜索
< class="hine_b"> < class="aninw" onClick="_toggle('m99')"> < class="cd-popup3"> < class="cd-popup-container3"> < class="ijin">< src="/html/Public/Home/tu/wwix.png" alt="" /> < class="cd-popup4"> < class="cd-popup-container4"> < class="ijin">< src="/html/Public/Home/tu/sgapp.jpg" alt="" /> < class="gy_box" style=" background:url(/html/Uploads/2019-04-15/5cb45fcab80c6.jpg) no-repeat center center; background-size:cover;"> < class="guin">信息公开 < class="gy_box2"> < class="jtjs"> < class="sinh">

山东省新力冶金实业有限公司公开转让 山东泰山旅行社产权交易过程信息公开

时间:2020-07-16 来源:山东省新力冶金实业有限公司

附件3

     国有资产交易过程信息公开表

 

基本信息

标的名称

山东泰山旅行社

 

标的概况

挂牌信息

转让底价拟募集资金金额):2.9

 

成交情况

是否成交

交易价格募集到位资金):13.9

 

最近一年度/最近一期标的企业财务信息

如交易标的为实物资产或无形资产不填写

审计期间

2019.1-2019.12

资产总额万元

10.79

负债总额万元

11.76

所有者权益万元

-0.97

营业收入万元

2.33

净利润万元

23.76

< class="fhio"> 上一篇:莱芜钢铁集团有限公司冶金辅料资产处置项目 < src="/html/Public/Home/tu/tu3.png" alt="" />返回 下一篇:莱芜钢铁集团有限公司冶金辅料资产交易批准信息公开表 < class="box7"> < class="yqlu"> < class="yqlu_t"> < class="yqlu_b"> < class="yqlu_bl"> < class="yqlu_bl1">网站链接: < class="yqlu_bl2"> < class="yqlu_br">< src="/html/Public/Home/tu/tu13.jpg" alt="" onclick="jQuery('html,body').animate({scrollTop: '0px'}, 800)"/> < class="box8">Copyright 2010 山东钢铁集团有限公司鲁ICP备10035343号< src="/html/Public/Home/tu/tu14.jpg" alt="" /> < class="ceed" style=" display:none;" id="m99"> < class="ceed_t" onClick="_toggle('m99')"> < class="cvim">